Prohabitor Oy:n omistaman prohabitor.fi-palvelun käyttö- ja sopimusehdot

Yleistä

ProHabitor Digitaalinen Yhteistyöalusta (jäljempänä ”Palvelu”) on Prohabitor Oy:n (Y-tunnus: 3294318-5, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) omistama internetissä toimiva digitaalinen palvelu, joka tarjotaan asiakkaille (jäljempänä “Asiakas”) internet-tietoverkon välityksellä. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa palveluita, joista peritään kuukausittainen tai vuosittainen maksu.

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelun rekisteröitymislomakkeessa määritellyn Asiakkaan väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”). 

Jäljempänä sopimuksessa mainitaan Tarjoaja, joka rinnastetaan täysin Asiakkaaseen. Tarjoajaa koskevat täysin samat velvoitteet ja sopimusehdot kuin Asiakasta. Tarjoajasta ja Asiakkaasta käytetään sopimusehdoissa ilmaisua Asiakas. Selvyyden vuoksi joissakin yhteyksissä Asiakkaasta käytetään ilmaisua Tarjoaja. Asiakkaan ja Tarjoajan rekisteröinnin toteuttavaa ja yhteisöä/yritystä edustavaa henkilöä kutsutaan Käyttäjäksi.

Aineistolla tarkoitetaan missä tahansa muodossa Palvelussa olevaa aineistoa. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen Palveluun tuottamaa aineistoa.

Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot sekä niiden osan muodostavan liitteen ”Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä”. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ja Palveluntarjoajan ”Tietosuojaseloste” ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja Palvelun yhteydessä. 

Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi Palvelun sivuston (prohabitor.fi) kautta ja hyväksyy Sopimusehdot. Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan sinne käyttäjätilin (jäljempänä ”Tili”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä toiminnassaan Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Maksuton kokeilujakso ja tilauksen tekeminen

Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Palvelua maksutta erikseen määritellyn ajan (”Kokeilujakso”). Kokeilujakso on normaalisti 30 päivää tai erikseen tarjouksessa määritelty aika. Asiakas saa käyttää Palvelua Kokeilujakson ajan ilman, että Asiakkaan tarvitsee maksaa hinnastossa tai muussa tarjouksessa eriteltyä hintaa palvelun käytöstä. Kokeilujakson jälkeen Asiakas voi tehdä maksullisen tilauksen valitsemalla Palvelussa hänen roolilleen sopivan palvelun. Palvelun valinta toimii samalla tilauslomakkeena.

Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

i) Kokeilujakso

Sopimus on voimassa Kokeilujakson keston ajan. Sopimus päättyy automaattisesti, jos Asiakas ei tee maksullista tilausta Kokeilujakson päättymisen jälkeen. 

ii) Maksullinen tilaus

Asiakas tekee tilauksen joko kuukaudeksi tai vuodeksi. Asiakas maksaa Palvelusta tilausjakson alussa. Tilausjakso jatkuu uutena yhtä pitkänä määräaikaisena tilausjaksona automaattisesti. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen palvelussa ennen seuraavan tilausjakson alkua. Tilatun ja maksetun tilausjakson maksuja ei palauteta Asiakkaalle.

Tilausjakson uusiutuessa Asiakkaan katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Sopimusehdot. 

Asiakas on itse vastuussa oman aineistonsa siirtämisestä pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä.

Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusehtoja julkaisemalla Asiakkaalle muutokset palvelussa kuukautta ennen ehtojen muutosta. Palvelun hintaa koskevat muutokset astuvat voimaan Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alussa.

Mikäli Sopimusehtojen muutos on olennainen ja Asiakkaan tilausjaksoa on ilmoitushetkellä jäljellä enemmän kuin 30 päivää, Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä sopia noudattavansa voimassa olevia Sopimusehtoja Asiakkaan nykyisen tilausjakson päättymiseen asti.

Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Asiakkaan täytyy lähettää kirjallinen pyyntö 30 päivää ennen Sopimuksen siirtoa kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimuksessa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää.

Palvelun toimittaminen Asiakkaalle

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin pitämään Palvelun auki 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Asiakkaan kannalta olennaisista katkoksista tai muista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän. 

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun mahdollisesta toimintakatkoista esimerkiksi kolmansien osapuolien huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tietoliikenne- tai Internet-yhteyksien aiheuttamista toimintakatkoista tai niiden aiheuttamasta palvelun käytön hitaudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille palvelun sisältämistä virheistä tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Oikeudet ja velvollisuudet 

Rekisteröityminen

Rekisteröinnin toteuttava Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus edustaa Asiakasta (taloyhtiötä tai yritystä) Palvelussa. Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät rekisteröinti- ja maksutiedot. Käyttäjän Tiliin liittyvät tiedot ovat henkilökohtaiset ja henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä sitoutuu pitämään Tilin tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille.

Asiakkaan tiedoissa tapahtuneet oleelliset muutokset on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Erityisesti Asiakkaan on ilmoitettava Palvelun hinnoitteluun vaikuttavat muutokset viipymättä Palveluntarjoajalle tai muutettava Palvelun tilausta vastaamaan muuttunutta tilannetta. Jos Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamat tai Palveluun välittämät tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai muulla tavoin puutteellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palvelua. 

Immateriaalioikeudet

Käyttäjän ei tule välittää Palveluun mitään Palveluun kuulumatonta luottamuksellista tietoa. Käyttäjän tulee välittää Palveluun vain Aineistoa, jonka avulla Palvelu voidaan tarjota Asiakkaille.  

Palveluntarjoaja pidättää kaikki immateriaalioikeudet Palvelun Aineistoon, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin. Palveluun tallennetut yrityksen tai taloyhtiön tiedot (Aineisto) tulevat ilman eri korvausta osaksi Prohabitor Oy:n sähköistä tietokantaa ja Aineisto voidaan julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokannan tietoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista Aineistoja. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet käyttäjän Palveluun välittämään Aineistoon ilman eri korvausta. Aineisto sisältää esimerkiksi Käyttäjän yrityksen tai yhteisön Aineiston, jonka Käyttäjä lisää tai päivittää tai täydentää Palveluun.

Edellinen kohta ei koske Asiakkaan ja Tarjoajan välisiä Aineistoja. Näitä ovat tarjouspyynnöt, tarjoukset, sopimukset ja osapuolien väliset keskustelut. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä tällaisia tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjä on itse velvollinen poistamaan edellä mainitut tiedot palvelusta ennen Sopimuksen loppumista. Myös Palveluntarjoaja pyrkii poistamaan edellä mainitut tiedot Tilin poiston jälkeen kuuden (6) kuukauden sisällä.

Palvelun sisältöä tai sen osaa ei saa jäljentää tai levittää eteenpäin tai julkaista osana toista palvelua tai siirtää palvelun ulkopuolelle tai käyttää muuhun kaupalliseen toimintaan Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden vastaisesti ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palvelun linkittäminen osaksi toista palvelua on kielletty ilman Palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa Palveluun lataamastaan omasta Aineistostaan ja sen laillisuudesta, sekä erityisesti siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Sama koskee Asiakkaan oikeutta siirtää henkilötietoja Palveluun ja käsitellä niitä. Palveluntarjoaja ei vastaa tekijänoikeuksien rikkomuksista, jotka perustuvat Asiakkaan palveluun lataamaan Aineistoon. 

Palvelun käyttö

Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Selvyyden vuoksi, palvelua saa käyttää vain sen taloyhtiön tai yrityksen sisäiseen liiketoimintaan, jonka edustajana käyttäjä on palveluun rekisteröitynyt. Esimerkiksi taloyhtiön edustaja ei saa käyttää palvelua toisen taloyhtiön tai yrityksen liiketoiminnassa. Mikäli Asiakas näin menettelee, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palvelua. Lisäksi käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa välittömät ja välilliset tulonmenetykset ja tappiot Palveluntarjoajalle. 

Jos Palvelun käyttäjän Tili on lukittu maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta, Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Jos Palveluun kirjautumisen mahdollistavan Tilin tiedot ovat päätyneet kolmannen osapuolen haltuun Asiakkaan huolimattomuudesta johtuen, palveluntarjoaja arvioi Palvelun uudelleenavaamisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili, kun Asiakkaan Tili on ollut lukittuna kolmen kuukauden ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Tili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Palvelua Suomen lain, tämän Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Palveluntarjoaja ylläpitää varmuuskopiota Asiakkaan Palveluun lataamista tiedoista. Tiedot varmuuskopioidaan vähintään kerran vuorokaudessa ja säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Tietojen katoamiseen myötävaikuttaneelta Asiakkaalta voidaan veloittaa varmuuskopion palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntarjoaja poistaa peruuttamattomasti kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot kolmen kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja Sopimusehtoja palvelun kehittämiseksi. Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua paremmaksi asiakaspalautteen mukaisesti.

Tarjousprosessi

Palveluntarjoaja tarjoaa alustan Asiakkaiden välisten keskustelujen käymiseen, tarjouspyyntöjen, tarjouksien ja sopimusten välittämiseen, mutta ei tule itse osapuoleksi Palvelun kautta syntyneisiin sopimuksiin tai muihin tahdonilmaisuihin. Palveluntarjoajalla ei ole vastuussa Käyttäjien ja Tarjoajien oikeudesta tehdä sitoumuksia keskenään. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tarjoajien tuotteista tai palveluista tai Asiakkaan ja Tarjoajan välisistä sopimuksista tai muista tahdonilmaisuista tai sopimuksien toteutumattomuudesta tai sopimuksen/tahdonilmaisun pätemättömyydestä.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania Käyttäjälle, jos sopimus/tahdonilmaisu ei toteudu tai korvata mitään näistä aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palveluntarjoaja ei ole muutoinkaan millään tavalla vastuussa Käyttäjien välisistä asioista. Palveluntarjoaja ei ole myöskään vastuussa Käyttäjien välisistä keskusteluista tai neuvoista toisilleen tai toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta. 

Palvelutarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelussa Käyttäjien kesken sovittujen toimeksiantojen toimittamista, toimeksiantojen töiden laatua, annettuja takuita tai sopimuksen mukaisten vastikkeiden suorittamista. Palveluntarjoaja ole velvollinen ottamaan kantaa Käyttäjien välille syntyvistä erimielisyyksistä.

Kilpailutettujen remonttien ja palvelujen tarjoukset ja niiden hinnat ovat voimassa vain ProHabitor-palvelussa. Tarjoukset myös hyväksytään ja allekirjoitetaan ProHabitor-palvelussa.

Mahdollisissa riitatilanteissa Palveluntarjoaja luovuttaa Palvelusta tietoa vain kirjallista pyyntöä vastaan aineiston luoneelle Asiakkaan edustajalle ja tarvittaessa perustellusta pyynnöstä Viranomaiselle. Selvyyden vuoksi, Palveluntarjoaja ei luovuta Palvelusta tietoa kenellekään muulle taholle.

Tarjoajan velvollisuudet

Tarjoajalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Palveluntarjoajalle Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja työtilauksista ja palvelutilauksista Käyttäjien kanssa. Velvollisuus syntyy käyttöehtojen hyväksymisellä.

Tarjoajalla ja ei ole oikeutta antaa tietoja tarjouspyynnöistä kolmannelle osapuolelle. Mikäli Tarjoaja näin menettelee, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.

Mikäli Tarjoaja ei ilmoita Palveluntarjoajalle kymmenen (10) päivän sisällä Palvelun avulla saamastaan toimeksiannosta, on Tarjoaja velvollinen korvaamaan palvelumaksun 3-kertaisena. Lisäksi Tarjoaja poistetaan palvelusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Tarjoajan sopimus ja Palvelun käyttö, mikäli Tarjoajasta julkaistaan Palvelussa 6 kuukauden aikana vähintään kolme huonoa arvostelua ja tämä osoittaa Tarjoajan kykenemättömäksi tarjoamaan laadukkaita remontteja tai palveluja Käyttäjille.

Kun Käyttäjä on valinnut Tarjoajan työn suorittajaksi, Tarjoajan täytyy maksaa palvelumaksu Palveluntarjoajalle, vaikka remontti tai palvelu peruttaisiin Tarjoajan aloitteesta tai irtisanottaisiin Käyttäjän reklamaatiosta johtuen tai muusta Tarjoajan toiminnasta johtuvasta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus, kirjallisella ilmoituksella Tarjoajalle, tutkia Tarjoajan kirjanpitoa tai muuta aineistoa tarpeellisessa määrin todetakseen, että Tarjoaja on suorittanut palvelumaksun Palveluntarjoajalle. Tarjoaja sitoutuu avustamaan Palveluntarjoaa tarkastuksessa.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos riitaa ei saada ratkaistua neuvotteluin, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.

Vaikka jokin tämän Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai kannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.

Muut ehdot

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus Asiakkaalle on enintään Palvelun käytöstä maksettu arvonlisäveroton vuosihinta. Sopijapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista.

Tietosuojaseloste: https://prohabitor.fi/tietosuojaseloste/

Yhteystiedot

Lisätietoa Sopimusehdoista:

Yritys: Prohabitor Oy, Y-tunnus: 3294318-5

Yhteystiedot:
info@jhps.fi

Kauppaneuvoksentie 8
00200 HELSINKI