Oletko miettinyt kuinka paljon taloyhtiön korjaushankkeissa kilpailutetaan eri asiantuntijoita? Tässä artikkelissa on kuvattu taloyhtiön linjasaneerauksen suunnittelun ja toteutuksen tekijöiden kilpailuttaminen linjasaneerauksen edetessä. Esimerkistä on helppo havaita, että palvelun tarjoajia kilpailutetaan ja valitaan hankkeessa monessa eri vaiheessa.  

Hankkeen perustaminen

Hankkeen perustamisen yhteydessä keskitytään korjattavaan kokonaisuuteen. Samalla arvioidaan muiden parannusten tarpeellisuus. Esim. voidaanko energiatehokkuutta parantaa korjauksen yhteydessä.

Jotta hanketta johdetaan ammattimaisesti, tässä vaiheessa kilpailutetaan hankkeen johto, jolla on riittävät taidot hankkeen johtamiseen ja tekniseen valmisteluun. Lisäksi hankkeelle nimetään pääsuunnittelija ja suunnittelijat eri osa-alueille (LVI-, rakennus  ja rakennesuunnittelijat).  Taloyhtiön yhtiökokous päättää suunnitteluvaiheen käynnistämisestä.

Lähtötietojen kerääminen

Hankkeen alussa tehdään erilaisia tutkimuksia taloyhtiön tiloihin ja materiaaleihin liittyen. Yksi tavallisimmista on haitta-ainekartoitus, esim. asbestikartoitus ja -analyysi. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus täytyy kartoittaa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa.  Lisäksi kartoitetaan mm. tiloja, rakennuksen piirrustuksien saatavuutta ja tehdään osakaskysely. Eri osa-alueiden kartoituksien ja tutkimuksien tekijät kilpailutetaan tässä vaiheessa. 

Lisäksi taloyhtiön yleisiin tiloihin liittyvät hankinnat on hyvä kartoittaa ja kilpailuttaa hankkeen kuluessa. Hyvä esimerkkinä ovat pesulan pesukoneet, mikäli ne uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä. 

Tässä vaiheessa on hyvä huomioida myös taloyhtiön osakkaiden yksilölliset tarpeet huoneistokohtaisiin muutoksiin liittyen. Myös toimenpiteet lupa-asioiden kuntoon saattamiseksi on syytä aloittaa hyvissä ajoin. 

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään urakkatyyppi, korjausvaihtoehdot ja korjaustapa. Samalla laaditaan ensimmäinen kustannusarvio ja suunnitellaan yleisaikataulu hankkeelle. Alustavan hankesuunnitteluun tarvitaan suunnittelija, joka valitaan myös kilpailutuksen perusteella. 

Varsinaiseen hankesuunnitelman tekemiseen tarvitaan myös ammattilaisia. Tässä vaiheessa voidaan kilpailuttaa tekijät, jotka vievät suunnitelmat haluttuun laatu- ja laajuustasoon. 

Tekijä urakalle

Tässä esimerkissä linjasaneerauksen tekijä valitaan viimeisessä vaiheessa. Ensin kartoitetaan potentiaaliset urakoitsijat. Kartoituksen perusteena heille lähetetään tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnön tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Lisäksi kannattaa miettiä mitä tekijöitä tarjouspyynnössä painotetaan. Alla on muutamia yleisiä valintaperusteita tekijöille: 

 • Maine ja kokemus 
 • Erikoistuminen ja erikoisosaaminen 
 • Sertifikaatit ja vastaavat todistukset osaamisesta 
 • Viestintävalmiudet koko remontin aikana 
 • Kustannustehokkuus ja budjetin pitäminen 
 • Takuu työlle ja materiaaleille 
 • Kyvykkyys suunnitella remontti 
 • Tarvittavat luvat ja hyväksynnät ovat kunnossa 
 • Urakan hinta 

Taloyhtiön hallitus valitsee kilpailutuksen perusteella urakoitsijan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle toteutuksen aloittamista ja pyytää valtuutusta suorittaa hanke esitetyn budjetin mukaisesti. 

Työmaavalvonta

Urakan valvonta kilpailutetaan samalla, kun urakoitsija valitaan. Korjauksen valvontaan tarvitaan asiantuntija, joka seuraa ja valvoo korjaustöiden etenemistä ja tekee työmaalle valvontakäyntejä. Valvoja tarkistaa suunnitelmat, ja valvoo niiden toteutusta. Samalla valvoja toimii tilaajan puolesta kohteen laadunvalvojana ja ehdustajana virhetilanteissa.  

Puutteiden ja virheiden korjaaminen

Korjauksen jälkeiseen onnistumisen arviointiin saatetaan tarvita asiantuntijoita varmistamaan lopputuloksen laatu ja puutteiden ja virheiden laajuus. Vastaanotto- ja jälkitarkastuksessa pyritään havaitsemaan jäljelle jääneet virheet ja puutteet, jonka jälkeen ne korjataan. 

Erilaiset kilpailutukset hankkeen aikana

Tässä esimerkissä tekijöitä kilpailutettiin eri vaihessa seuraavilla osa-alueilla: 

 • Hankkeen johto 
 • Suunnittelijat 
 • Esiselvitys 
 • Haitta-ainekartoitus 
 • Muut tutkimukset 
 • Yleisten tilojen hankinnat 
 • Hankesuunnittelu 
 • Tekijät urakalle ja muille kohteille 
 • Työmaavalvonta 
 • Tarvittavat jälkityöt 

Kilpailutuskokonaisuuden hallinta on huomattavasti helpompaa, kun käytät siihen ProHabitoria. Tiedot ovat hallittavissa ja löydettävissä helposti yhdessä paikassa ja kilpailutus on täysin läpinäkyvää eri osapuolille. Tämä lisää luottamusta eri osapuolien kesken ja tuo aika ja kustannussäästöjä eri osapuolille.